Monthly Archives: אוקטובר 2016

בניית אפליקציה ברמלה

כמה יוצאת הרווח נטו, בהערכה גסה, בפיתוח יישומון בשביל חברה זעירה?
זה מאוד תלוי במה בדיוק היישומון עושה. במידה ועלות פיתוח האפליקציה עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בשנה הראשונה, ההשקעה כדאית. קל יחסית לבחון את היישומון, אם הוא מוריד את מס' הדקות הנצרכות לביצוע פעולה ב-20%, וזה יכול להיות גם להקטין בזבוז שירות המוצע ב-15% כהדגמה. בסקירת הכדאיות, ראוי להכניס לחישוב את כל הפעולות הקבועות שמהוות את הוצאות העסק, בכל צורה שלהם, שהיישומון מתכוון באיזור רמלה לגמד.