Monthly Archives: ספטמבר 2016

בניית אפליקציה בפתח תקווה

מה בדיוק הרווח נטו, בערך אם נזמין יישומים עבור חברה קטנה?
זה מאוד תלוי במה עושה היישומון ועד כמה מורכבת הפונקציה הזאת. בסיטואציה בה מחירי הפיתוח של היישומון עושים את דרכם חזרה אל המשקיע בתריסר החודשים הראשונים מאריך ההשקה, זה משהו שאתם רוצים להשקיע בו. גם פשוט נורא לבצע חישוב האם היישומון ממזער את משך הזמן הנצרך לקנות משהו ב-15%, או לחתוך שימוש מיותר בהמוצר עצמו ב-14 אחוזים בתור דוגמה, וניתן לקחת את ההיגיון הרווחי הזה לעוד נקודות תורפה ולבחון האם ההשקעה כדאית. בחישוב הכדאיות, חובה להתחשב גם בכלשלל החשבונות, יחד עם ,"הפסדי" החברה בכל היבט, שהיישומון עתיד בעיר פתח תקווה למזער.